1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Djooles.com , handelend onder de handelsnaam Djooles.com en op alle met Djooles.com aangegane overeenkomsten.

 

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

 

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Indien ook de Klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Djooles.com is ingestemd.

 

1.5 Leveringen vinden uitsluitend plaats naar de volgende landen: 

       * Nederland 

       * België

       * Duitsland

       * Verenigd Koninkrijk

 

1.6 Onder “Klant” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Djooles.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1.7 Djooles.com behoudt zich het recht om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Djooles.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

1.9 Djooles.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant.

 

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten  

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. Djooles.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

 

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

 

2.4 Een aanbod van de Klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

       De Klant geeft precies aan welk product en/of dienst hij wil kopen dan wel afnemen; 

       Djooles.com heeft een op naam gestelde offerte uitgebracht en deze offerte is door de Klant getekend en door Djooles.com ontvangen

 

2.5 Een overeenkomst komt tot stand: 

       In geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (1): op het moment dat het aanbod van de potentiële Klant door Djooles.com uitdrukkelijk is aanvaard; 

       In geval van een aanbod als bedoeld in 2.4 onder (2): op het moment dat Djooles.com een orderbevestiging aan de Klant heeft overhandigd.

 

2.6 De Klant en Djooles.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Djooles.com gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Djooles.com garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 

3. Prijzen 

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief BTW.

 

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

 

3.3 De Klant is de prijs verschuldigd die Djooles.com in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Djooles.com worden gecorrigeerd.

 

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de Klant. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt op de internetsite duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.

 

3.5 Prijzen en aanbiedingen kunnen verschillen tussen onze winkels, op de markt en de internetwinkel. Er kunnen dus prijsverschillen zijn en wij zullen hier geen reclamatie op verrichten.

 

 

4. Betaling 

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald met behulp van de op de site vermelde betalingsmogelijkheden.

 

4.2 Djooles.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

4.3 Van bepaalde betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid en authentificatie van de Klant, alsook autorisatie, is voldaan. Deze voorwaarden staan op de internetsite vermeld of worden op andere wijze tijdig aan de Klant kenbaar gemaakt.

 

4.4 Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven klantenkaart, credit card of, met behulp van een elektronische betaalmethode, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever of bank van toepassing. Djooles.com is geen partij in de relatie tussen de Klant en de kaartuitgever of bank.

 

4.5 In het geval door Djooles.com een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

 

4.6 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven EUR 1.000,- worden niet onder rembours bezorgd. Rembours is alleen mogelijk in Nederland.

 

4.7 Bij niet of niet-tijdige betaling door de Klant is vanaf de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.

 

4.8 Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Djooles.com als gevolg van de niet nakoming door Klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

 

4.9 In geval van niet-tijdige betaling is Djooles.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

 

5. Levering en leveringstijd 

5.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats naar de volgende landen: 

       Nederland 

       België

       Duitsland

       Verenigd Koninkrijk

5.2 Onze pakketten worden verstuurd met PostNL, DHL of DPD.

 

5.3 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Normale levertijd in Nederland: 1 - 3 dagen. Daarbuiten normaal gesproken binnen 1 week.

 

5.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen veroorzaakt door Djooles.com zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

 

5.5 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een door een derde uitgegeven credit card of klantenkaart, dient de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Klant.

 

5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan EUR 5.000,- Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder is afgegeven.

 

 

6. Ruilen en herroepingrecht 

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klokken en/of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen veertien (14) dagen en in de oorspronkelijke verpakking, waarvan de verzegeling (seal) niet is verbroken. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur. De Koper krijgt zijn geld terug met uitzondering van de kosten van verzending en betaalwijzen.

 

6.2 Voor overeenkomsten met consument-Klanten die tot stand zijn gekomen via de internetsite of een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de Klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd klokken en/of vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is. Tevens vervalt dit recht indien de producten in gebruik zijn genomen.

 

6.3 Indien de consument-Klant van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt en het product, ongebruikt en in originele verpakking met eventuele bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade aan Djooles.com worden aangeboden, dan draagt Djooles.com zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Klant aan Djooles.com betaalde.

 

6.4 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Klant.

 

 

7. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Klant over, nadat de Klant al hetgeen de Klant ter zake van enige overeenkomst met Djooles.com is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

 

7.2 De Klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant Djooles.com binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan kennis te stellen. Is de Klant een consument dan komen hem de rechten toe zoals die in boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 BW zijn opgenomen.

 

8.2 Djooles.com beperkt haar aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook tot de factuurwaarde. Iedere overige of verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. Djooles.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

8.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 

      Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Djooles.com of de fabrikant zijn verricht; 

      Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 

      Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 

      Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

 

8.4 Het is mogelijk dat Djooles.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Djooles.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

 

9. Overmacht 

9.1 In geval van overmacht is Djooles.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

10. Intellectuele eigendom 

10.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Djooles.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede –al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

10.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Djooles.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

 

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Djooles.com of overeenkomsten gesloten met Djooles.com worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hilversum, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

 

12. Diverse 

12.1 Djooles.com is gevestigd te (1213SJ) Hilversum, Eikenlaan 14 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 57746109.  Het BTW-identificatienummer is NL852717908.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.

 

12.2 Djooles.com streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails zo spoedig mogelijk te beantwoorden rekening houdend met werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.